NAMA DOSENNIP
Dr. Iskandar Tsani, M.Ag.196406011998031001
Addin Arsyadana, M.Pd.I.198808232015031008 
Dr. H. Syamsul Huda, M.Ag196302261993031001
Dr. H. Ilham Tohari, M.HI197009042003121002
Drs. Imam Taulabi, M.PdI196510082005011003
H. Saifullah, M.Ag197208272005011005
Ratna Sa’idah, M.Ag197303252005012005
Ahmad Taufiq, S. Ag. M. Si.197108202006041002
Untung Khoiruddin, M.Pd.I.197205052006041001
Ibrahim Bin Sa’id, M.Si198404082011011009
Dr. Hj. Najahah, M.Ag195812071993032000
M. Alim Khoiri, S.HI, M.Sy.198703142015031006
Novi Rosita Rahmawati, M.Pd.199211092018012001
Ummiy Fauziyah Laili, M.Si.198306062011012012
Salma Sunaiyah, M.Pd.197307092006042001
Imam Masrur, M.Th.I198505282019031004
Intan Nuyulis Naeni Puspitasari, M.Pd.I.199006012019032009
Sheila Fakhria, M.H.199111152019032011